آخرين مطالب

  پربازدیدترین اخبار

  Sorry. No data so far.

كدخبر: 5538 تاريخ : ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۹ نسخه چاپي ارسال به دوستان

سلحشور: احمدی نژاد مالک اشتر زمان است

 

یک کارگردان سینما و تلویزیون ۶ سال پیش ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ر‌ا م‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر زم‍‍ان‌ خواند و گفت: ن‍ب‍‍ای‍د ک‍‍ار‌ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌ع‍ل‍‍ی‌ زم‍‍ان‌ م‍‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر‌ی‌ ر‌ا پ‍ی‍د‌ا ک‍رده‌ ‌از دس‍ت‌ ب‍د‌ه‍د.

فرج الله سلحشور کارگردان سریال یوسف پیامبر ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ی‍ن‍م‍‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ‌ای‍ر‌ان‌ در م‍س‍ج‍د ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍‍ی‌ (ره‌ ) در جمع مردم ‌شهر قزوین پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اف‍زود: ‌اگ‍ر م‍‍ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍ی‍د پ‍‍اس‍د‌ار ‌اس‍لام‌ ب‍وده‌ و در دن‍ی‍‍ا س‍رب‍ل‍ن‍د و م‍ف‍ت‍خ‍ر ب‍‍اش‍ی‍د ب‍ه‌ ک‍س‍‍ی‌ ر‌ا‌ی‌ د‌ه‍ی‍د ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ی‌ ‌ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ‌اس‍ت‌ و ‌از دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ و ‌ای‍ر‌ان‌ ن‍م‍‍ی‌ ت‍رس‍د. اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد درد دی‍ن‌ د‌ارد، ولای‍ت‌ م‍د‌ار ‌اس‍ت‌ و طرف‍د‌ار م‍ظل‍وم‍‍ان‌ ب‍وده‌ و خ‍ودش‌ ر‌ا ‌از م‍ردم‌ م‍ی ‍د‌ان‍د و ‌اگ‍ر خ‍د‌ا‌ی‌ ن‍ک‍رده‌ ‌ای‍ن‌ دول‍ت‌ ‌ع‍وض‌ ش‍ود ق‍‍ا‌ع‍ده‌ و ف‍رم‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‌ د‌ار‌ی‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ی‌ ‌ع‍وض‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.

آنگونه که رجانیوز در ۱۶ خرداد سال ۸۸ از این مراسم گزارش داده، ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ری‍‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ی‍وس‍‍ف‌ (‌ع‌ ) ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ح‍ض‍رت‌ ی‍وس‍ف‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍ر در س‍ری‍‍ال‌ خ‍ود گ‍ف‍ت‌: خیلی ها م‍‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌آق‍‍ا‌ی‌ ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ک‍رده‌ ‌ام‌ در ح‍‍ال‍ی ک‍ه‌ طب‍ق‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ م‍ن‌ ‌ای‍ن‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا ب‍وده‌ و م‍ن‌ خ‍وش‍ح‍‍ال‍م‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍‍ا زن‍دگ‍‍ی‌ ری‍ی‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍ت‌ …

و‌ی‌ در‌اد‌ام‍ه‌ گ‍ف‍ت‌: م‍ن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ی‍ک‌ ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ س‍ی‍ن‍م‍‍ا‌ی‌ ت‍ج‍‍ار‌ی‌ و ‌ع‍ش‍ق‍‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‍م‌، م‍‍ی‌ ف‍‍ه‍م‍م‌ ک‍ه‌ ب‍‍ای‍د ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ ‌ارزش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دی‍ن‍م‌ ب‍‍اش‍م‌ و ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍‍ه‍ت‌ دن‍ب‍‍ال‍ه‌ رو‌‌ ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد‌ی‌ ‌ه‍س‍ت‍م‌ ک‍ه‌ د‌ارد س‍ن‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍لام‌ ر‌ا پ‍ی‍‍اده‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

‌ای‍ن‌ ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ی‍ن‍م‍‍ا در ‌اد‌ام‍ه‌ ب‍‍ا ت‍‍اک‍ی‍د ب‍ر ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ب‍ل‍‍ی‌، م‍ن‍زو‌ی‌ ک‍ردن‌ م‍س‍‍اج‍د ب‍‍ا س‍‍اخ‍ت‍ن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍س‍ر‌ا‌ه‍‍ا و خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ب‍ود، گ‍ف‍ت‌ :‌آن‍‍ه‍‍ا س‍‍ع‍‍ی‌ ک‍ردن‍د ج‍و‌ان‍‍ان‌ م‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ س‍و‌ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ، ش‍‍ه‍وت‌ و تئ‍‍ات‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ب‍ت‍ذل‌ ب‍ک‍ش‍‍ان‍ن‍د و ‌ای‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍رب‍‍اس‍چ‍‍ی‌ ب‍ود ک‍ه‌ ت‍ردی‍د ن‍د‌ارم‌ ک‍ه‌ دس‍ت‍ش‌ در دس‍ت‌ ب‍ی‍گ‍‍ان‍ه‌ ‌اس‍ت‌.‌ ه‍ر چ‍ق‍در در دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ب‍ل‍‍ی‌ ب‍ودج‍ه‌ م‍س‍‍اج‍د ک‍م‌ ش‍د، در ‌ای‍ن‌ دول‍ت‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ی‌ ب‍ودج‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍س‍‍اج‍د و ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ر‌ان‍‍ی‌ ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ی‍‍اف‍ت‌.

 

 

ایمیل مستقیم : info@farzandemellat.com         سامانه پیامک : 0000  0000  000  000

 

برچسب ها :
احتراماً در زمينه‌ي انتشار نظرات مخاطبان محترم رعايت چند مورد ضروري است:
 • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسي تايپ کنيد.
 • ««پایگاه خبری تحلیلی فرزند ملت»» مجاز به ويرايش ادبي نظرات مخاطبان است.
 • «پایگاه خبری تحلیلی فرزند ملت» از انتشار نظراتي که حاوي مطالب کذب، توهين يا بي‌احترامي به اشخاص، قوميت‌ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين کشور و آموزه‌هاي دين مبين اسلام باشد معذور است.
 • نظرات پس از تأييد مدير بخش مربوطه منتشر مي‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازديد: 441 بازدید
تبلیغات
 • 120x220khabarfori-0

  kheirye hemat

  tablighe motehareke 100100 tohidnews

  homapress

  farzandemellat120x240x1

 •